A weboldal üzemeltetője és tartalmi szerkesztője Deluxer Grafikai Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 1. em. 5.
E-mail:info@deluxer.hu

Cégbejegyzés kelte és száma: 2008.12.10. Cg.01-09-910125
Adószám: 14574737-2-41
Tárhely szolgáltató: Net-Tech Consulting Kft., 1191. Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18., +36 (30) 426 6905,

Domain regisztráció - email

A honlapot fejlesztette és a dizájn tervezésében közreműködött a Deluxer Grafikai Kft.

A weboldalon szereplő logókat, cég-, márka- és termékneveket azok jogtulajdonosai birtokolják.

Minden jog fenntartva.

Az deluxer.hu weboldalt a Deluxer Grafikai Kft. (1053 Budapest, Egyetem tér 5. 4. emelet 20.) (a továbbiakban üzemeltető) működteti. Az deluxer.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az deluxer.hu weboldalának használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat az deluxer.hu weboldalon közzéteszi.

Jelen weboldalt, illetve annak részeit a Deluxer Grafikai Kft. engedélye nélkül tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel elektronikus úton vagy más módon közölni.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

1. Az deluxer.hu weboldal felhasználásának feltételei

1.1 Az deluxer.hu oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a deluxer.hu weboldalán feltüntetett, felhasznált és az deluxer.hu weboldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között minden vagyoni jog kizárólag az üzemeltetőt illeti.

1.2 A deluxer.hu weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a deluxer.hu weboldal felhasználója – az on-line hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

1.3 A deluxer.hu weboldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként az deluxer.hu weboldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól az deluxer.hu weboldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a deluxer.hu weboldal valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül az deluxer.hu weboldalra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi az deluxer.hu nyitóoldalára (http://www.deluxer.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a “forrás: deluxer.hu” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1 Az deluxer.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az üzemeltető nem garantálja, hogy a deluxer.hu weboldalon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a deluxer.hu weboldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. Az üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát az deluxer.hu weboldalon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a deluxer.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

2.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2.3 Az üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei.

Az deluxer.hu weboldal felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

4. Adatvédelmi szabályok

4.1 Azáltal, hogy a felhasználó a honlapon személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja (pl. hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáskor), azok elküldésének pillanatában, a felhasználó kijelenti, hogy jelen tájékoztatást megismerte és megértette, és annak alapján önkéntes hozzájárulását adja, hogy a Deluxer Grafikai Kft. személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig a szükséges mértékben kezelje. A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az üzemeltető megsemmisíti. Ezenkívül az üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa. Törlés esetén adatai végérvényesen törlődnek, helyreállításuk a törlést követően a felhasználó hozzájárulása, illetve a személyes adatainak újbóli megadása nélkül nem lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása a következőképpen lehetséges:

i) A minden hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre való kattintással, majd az email cím megadásával.

ii) Bármelyik, a kapcsolat menüpontban szereplő elérhetőségünk útján történő kéréssel.

Az adatkezelés alkalmával a következő, Ön által megadott személyes adatok kerülnek kezelésre:

i) név;

ii) email cím;

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel azzal kapcsolatban, hogy a Deluxer Grafikai Kft. hogyan kezeli, illetve dolgozza fel az Ön adatait, bármikor fordulhat hozzánk e-mailben az info@deluxer.hu címen.

Ön a személyes adataihoz fűződő jogainak megsértése esetén az Adatvédelmi Biztoshoz, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Ezzel kapcsolatos jogait az Avtv 11.-18.-a valamint a 27.-a tartalmazza.

4.2 Az deluxer.hu weboldal megtekintésével a felhasználó és az üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a deluxer.hu weboldalt elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik. Az üzemeltető a felhasználó által a deluxer.hu weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a deluxer.hu weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a deluxer.hu weboldal használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

4.3 Az deluxer.hu weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy az deluxer.hu weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

5. Google Analitika

5.1 A deluxer.hu weboldal a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika “sütiket” (“cookies”), a felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a deluxer.hu weboldal használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a felhasználó visszautasíthatja a “sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját.

Budapest, 2014. szeptember 30.